Знаењето е моќ

“Образованието не треба да биде ограничено
само на формално образование,
туку е потребно да ги опфати
неформалното и информалното учење...”

Почитувани

Центарот за доживотно учење при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип организира тренинзи и обуки за професионален развој на компетенции, вештини и стручни квалификации на возрасни, согласно со концептот за доживотно учење (lifelong learning). Активностите на ЦДУ се фокусирани на неформалното образование на возрасните со мисија и цел да се зголемат квалификациите, вештините и професионалниот потенцијал на лицата кои учествуваат во процесот на доживотно учење.


Дел од одржани обуки преку слики

Повеќе слики побарајте во галерија

Нашата локација

Контактирајте не

 • Phone:
  + 389 032 550 093
 • Email:
  pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk
 • Address:
  ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
  П. фах 201
  2000 Штип, Р Македонија